HUNTER

13 tekstów – auto­rem jest HUN­TER.

..nies­te­ty co do re­lac­ji dam­sko męskich nic nie może być pew­ne, a na pew­no już wiatr w żag­lach ko­biecych serc. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 października 2010, 21:10

...z przez­nacze­niem jest jak z ko­bieta, nic nie po­gonisz... jeśli dasz jej za dużo wy­pić nie ko­nie­cznie pójdzie szyb­ciej, może się upić i Cie ob­rzy­gać... a po­tem paść. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 października 2010, 10:17

Przy­wiąza­nie.. tym sil­niej­sze, im moc­niej spla­tamy nasze dłonie pat­rząc so­bie nawza­jem w oczy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 października 2010, 20:09

Pew­ne uczu­cia są zu­pełnie jak pa­sożyty, nie wiado­mo skąd przychodzą, ale później ciężko się ich pozbyć. 

myśl dnia z 1 października 2013 roku
zebrała 106 fiszek • 14 października 2010, 13:25

....mo­wie nie myślę, pisze nie widzę. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 października 2010, 13:39

W miłości ludzie tracą nie tyl­ko głowie, cza­sem również cnotę. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 9 maja 2010, 22:17

Człowiek bez marzeń tkwi w miej­scu, niczym sta­tek na mieliźnie. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 7 maja 2010, 07:11

Uczu­cia po części są jak po­ry ro­ku, budzą do życia, grzeją ser­ce, złocą myśli i mrożą krew w żyłach.. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 6 maja 2010, 15:55

Py­tasz mnie "kiedy życie tra­ci sens?!" Wiesz chy­ba wte­dy gdy przeminie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 kwietnia 2010, 21:52

...mo­men­ta­mi wy­daje mi się ze mężczyźni zaz­wyczaj mniej lub więcej ale kochają wszys­tkie "swoje" ko­biety, choć może cza­sem za­leży to tyl­ko od pozycji. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 marca 2010, 06:36

HUNTER

HUNTER

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność